Diêm Vương ngồi với ai?

Diêm Vương có buổi chầu xét duyệt nhập một mớ ma mới xuống. Bọn này mới đến không biết nguyên tắc nên rất lộn xộn nhốn nháo! (làm biển quảng cáo)

DV quát : Tất cả xếp thành 3 hàng dọc. Thằng nào ngày xưa trên trần gian Ngủ với vợ của bạn mình thì đứng vào hàng 1 . Ngủ với em, chị của vợ mình đứng vào hàng 2 . Ngủ với vợ hàng xóm đứng vào hàng 3 . – DV phán xong thì các hồn ma lập tức xếp hàng. Duy nhất có 1 hồn ma cứ lăng xăng ko chịu đứng vào hàng nào hết . DV cáu giận quát : Thằng kia , sao mày ko chịu đứng vào hàng ? – Hồn ma: Dạ bẩm DV , ngày xưa trên trần gian, con trót dại lỡ ngủ với vợ của bạn. Cũng thịt luôn em vợ . Chiều cả chị Dâu . Lăng chạ cả với vợ hàng xóm . Vậy con đứng hàng nào ? – DV suy nghĩ một lúc rồi bảo : Mày lên đây ngồi với tao.


Thông tin thêm

Diêm Vương có buổi chầu xét duyệt nhập một mớ ma mới xuống. Bọn này mới đến không biết nguyên tắc nên rất lộn xộn nhốn nháo! (làm biển quảng cáoDV quát : Tất cả xếp thành 3 hàng dọc. Thằng nào ngày xưa trên trần gian Ngủ với vợ của bạn mình thì đứng vào hàng 1 . Ngủ với em, chị của vợ mình đứng vào hàng 2 . Ngủ với vợ hàng xóm đứng vào hàng 3 . – DV phán xong thì các hồn ma lập tức xếp hàng. Duy nhất có 1 hồn ma cứ lăng xăng ko chịu đứng vào hàng nào hết . DV cáu giận quát : Thằng kia , sao mày ko chịu đứng vào hàng ? .

Công ty TNHH AlphaBeta